Oikaisu Apusen kolumnissaan 16.6.15 esittämiin väitteisiin

Matti Apunen on tiistaina 16.6.2015 julkaisemassaan kolumnissa Yliopistoissa ei saa haastaa hyvinvointivaltiota (Helsingin Sanomat 16.6.2015) antanut virheellisiä ja paikkansapitämättömiä tietoja Katalin Miklóssyn vetämän Higher Education Unbounded -projektiryhmän keväällä 2015 tekemän kyselyn tuloksista.

Olemme kyseisen projektiryhmän jäseniä ja osallistuneet projektiin sisältyneen Tabut yliopisto-opetuksessa ja tutkimuksessa -pilottitutkimuksen toteuttamiseen keväällä 2015. Huhtikuussa esittelimme tutkijoille suunnatussa ”Aatteet, opit ja ideologiat kasvatuksen ja koulutuksen kentällä” -tutkimusseminaarissa tutkimushankkeemme pilotointivaihetta sekä kuvasimme minkä tyyppisiä temaattisia kokonaisuuksia olimme alustavasti tunnistaneet aineistosta.

Matti Apusen kolumnin ilmestymisen ajankohtana me muut emme olleet analysoineet systemaattisesti koko aineistoa, joten projektiryhmämme katsoi ettei tulosten esittelylle kolumnissa kuvatulle tavalle ollut perusteita. Oletimme kuitenkin että Katalin Miklóssy oli haastattelussa kertonut asioita perustuen aineistoomme. Projektiryhmämme päätti selventää tutkimuksemme pilotointivaihetta kirjoittamalla Helsingin Sanomien mielipidekirjoitusten osastolla 23.6.2016 julkaistun kirjoituksen, jossa kuvattiin millaisesta tutkimuksesta on kyse ja lisäksi julkaisimme saman kirjoituksen täällä projektimme verkkosivulla. Katalin Miklóssy kirjoitti selvennyksen Matti Apusen kolumnin informaatiotaustasta, joka myös julkaistiin täällä projektimme verkkosivulla.

Edellä mainitut toimenpiteet eivät ole riittäneet korjaamaan Matti Apusen kolumnista syntyneitä virheellisiä käsityksiä. Projektiryhmämme päätti 15.9.2015 kokouksessaan, että tutkimuksemme johtovastuu siirtyy Anne Nevgille. Olemme nyt analysoineet kyselyaineistoamme ja havainneet, että Matti Apusen kolumnissa esittämille kyselytutkimuksemme tuloksille ei ole olemassa evidenssiä.

Vaikka virheellinen tieto on päätynyt Matti Apusen kolumniin meistä riippumattomista syistä, on meillä tutkijoina vastuu pyrkiä oikaisemaan julkisuudessa esitetty virheellinen tutkimustieto.

Käymme seuraavassa läpi Matti Apusen kolumnissaan esittämät väitteet kyselytutkimuksemme tuloksista korjaten virheelliset tiedot:

”Vastaukset eivät vahvista kuvaa akateemisen ajattelun vapaudesta. Kaikesta päätellen opiskelijat opetetaan edelleen nauramaan oikeassa kohdassa.”

Tutkimusaineistomme ei tue tätä väitettä. Pilotointivaiheessa kyselyyn vastasi vain 95 yliopiston opettajaa ja tutkijaa. Heistä 57 (60 %) vastasi, että omassa opetuksessa tai oppiaineensa opetuksessa ei ole vaikeita tai hankalia aiheita. Kyselyaineistomme kvantitatiivinen aineisto tuo selkeästi esiin myös sen, että vastaajat kokevat opetuksen ja tutkimuksen olevan vapaata ja että opiskelijat saavat vapaasti ilmaista omia ajatuksiaan ja kysellä vaikeista aiheista.

”Laitoksilla on “oikeita” ja vähemmän oikeita teemoja. Tärkeät aiheet ja tulkinnat määritellään kabineteissa ja laitosten hierarkia huolehtii lopusta. Vastauksissa tuskailtiin, että eräiden professorien mielestä heidän laitoksensa on johtajan hyväksymän poliittisen suuntauksen think tank.”

Tälle väitteelle aineistossamme löytyy vain niukasti tukea. Ainoastaan viisi vastaajaa 95:stä on kuvannut kokemuksia kabinettipolitiikasta tai tutkimuksen resurssien jakoon liittyvästä epämääräisestä päätöksenteosta laitostasolla.

”Tutkimuksessa nousi esiin teemoja, jotka nauttivat erityistä akateemista suojelua. Merkittävin havainto on se, että joidenkin vastaajien mukaan hyvinvointivaltion ideaa ei sovi avoimesti haastaa.”

Tälle väitteelle ei löydy tukea tutkimusaineistostamme.

”Toinen esimerkki kansainväliseltä areenalta. Palestiinan ja Israelin konfliktia on vaikea käsitellä akateemisessa keskustelussa ilman vahvaa palestiinalaista näkökulmaa. Korostan vielä: mielipide ei ole minun vaan Helsingin yliopiston väen. Väärä tulokulma Lähi-itään voi lyödä tutkijaan ikävän leiman ja maksaa paljon seuraavassa virantäytössä.”

Väitteelle ei löydy tukea tutkimusaineistostamme. Mitään viittausta kuvatunlaiseen näkökulmaan ei aineistossamme ole eikä myöskään kuvausta siitä että väärä tulokulma Lähi-itään leimaa tutkijan ja estää häntä tutkijanuralla etenemisessä.

Helsingissä 24.9.2015

Anne Nevgi
Dosentti, yliopistonlehtori

Erika Löfström
Dosentti, akatemiatutkija

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s